Ymgyrchoedd


Lladron Budd-daliadau

Nid os y byddwn yn eich dal, ond pryd

Mae atal gwybodaeth sy’n effeithio ar eich cais yn fwriadol yn ddwyn. Dyma pam rydym yn targedu lladron budd-daliadau!

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau (DWP) yn cymryd twyll budd-daliadau o ddifrif. Er bod y rhan fwyaf o bobl sy’n hawlio budd-daliadau yn onest, mae’r rhai sy’n dwyn budd-daliadau yn dwyn o bocedi trethdalwyr deddfgadwol. Yn 2010-11 dygwyd tua £1.2 biliwn o arian cyhoeddus gan ladron budd-daliadau, dyna pam rydym yn benderfynol o’i dal.

Cael gwared ar dwyll budd-daliadau

Gan gyfuno ein gwybodaeth ac arbenigedd helaeth, rydym yn gweithio ochr yn ochr ag adrannau eraill y llywodraeth i dorri i lawr ar dwyll a chamgymeriadau lles. Nid yn unig y mae hyn yn cwmpasu twyll budd-dal, ond osgoi talu treth a throseddu cyfundrefnol hefyd.

Rydym yn parhau i gryfhau ein hymdrechion i leihau twyll trwy:

  • tasglu twyll sy’n gwirio hawliadau yn eich ardal chi
  • camerâu cudd a gwylio symudol
  • gwell TG, croes-wirio cyfrifon banc ac asiantaethau cyfeirio credyd
  • gweithio gyda CThEM ac awdurdodau lleol mewn un Gwasanaeth Ymwchwil Twyll sydd wedi ymrwymo i ddileu twyll yn unig
  • sancsiynau a chosbau llymach i gosbi’r rhai sy’n twyllo’r system

Rydym yn canolbwyntio ar atal twyll a gwallau rhag mynd i mewn i’r system, canfod a chywiro lle mae’n bodoli, cyflwyno cosbau mwy effeithiol i’r rhai sy’n ymosod ar y system ac atal eraill rhag ystyried yr un cwrs o weithredu.

Erlyniad